Galis za muzičke i baletske škole

GALIS za muzičke i baletske škole je poseban modul u okviru GALIS školskog informacionog sistema. Ta posebnost je opisana u donjem tekstu.
 
Za demo nalog popunite formu za registraciju.
 
 
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa između ostalog, ostvarivanje srednjeg opšteg, stručnog i umetničkog obrazovanja. Procenjuje se da u oblasti umetničkog obrazovanja radi preko 3.000 zaposlenih i da je upisano više od 26.000 učenika. Umetničke škole imaju značajnu ulogu u razvoju obrazovanja i kulture u zemlji, predstavljajući je, veoma uspešno i u međunarodnim razmerama.
Najveći broj ustanova u okviru srednjeg umetničkog obrazovanja predstavljaju muzičke škole koje u svom sastavu imaju osnovno muzičko obrazovanje, a često i predškolsko pod istim krovom. Postoje brojne razlike kojima se odlikuje rad muzičkih škola u odnosu na opšte osnovno obrazovanje, gimnazije i stručne škole. Muzičku školu pohađaju deca koja poseduju poseban talenat, polože prijemni ispit i napreduju u zavisnosti od izražajnosti talenta – često ubrzavanjem ili usporavanjem školovanja. Nastavni plan i program, u zavisnosti od izbora glavnog predmeta, predviđa mogućnost upisa u 1. razred osnovne muzičke škole u rasponu od 5 do 25 godina (solo pevanje). Usled neobaveznosti školovanja, postoji mogućnost prekida školovanja, isključenja učenika, kretanja učenika iz škole u školu ili iz klase u klasu i to po slobodnoj volji učenika, odnosno roditelja. Sve ovo ne može da prati standardna procedura koja se odnosi na opšte osnovno i srednje obrazovanje.
Još jedna od specifičnosti muzičkog obrazovanja jeste neparalelnost u školovanju. Zbog različitosti trajanja osnovnog muzičkog obrazovanja u odnosu na osnovnu školu, a posebno zbog razlike u otkrivanju talenta kod dece i sve češćeg spuštanja granice za početak muzičkog školovanja već na petu godinu života, učenici srednje muzičke škole ne mogu da se uklope u isti razred sa opšteobrazovnom nastavom. S obzirom da veliki broj učenika pohađa opšteobrazovnu nastavu u drugim srednjim školama koje nisu umetničkog tipa, često se nalaze u raskoraku sa razredom u muzičkoj školi. Ovo pitanje uopšte nije regulisano postojećim zakonima i predstavlja veliki problem, pre svega u polaganju maturskog ispita.
Iz brojnih specifičnosti muzičkog obrazovanja, proizlazi organizacija rada muzičkih škola a sa time i vođenje evidencije o učenicima i izdavanje odgovarajućih isprava. Jasno je da veliki broj različitosti među učenicima koji se formalno nalaze u istom razredu muzičke škole zahteva veoma detaljnu i preciznu evidenciju. Pored svih drugih već ustaljenih problema sa kojima se naše škole danas susreću, ovakav način vođenja učenika predstavlja upravama muzičkih škola dodatno opterećenje.
Zbog svega izloženog, korišćenje najsavremenijeg informacionog sistema kojima se jedan broj škola u Srbiji sa uspehom služi već niz godina od velike je pomoći upravama škola. GALIS školski informacioni sistem, od čijih je početnih koraka prošlo već 12 godina tokom kojih se on razvijao i usavršavao, garantuje sveobuhvatnu, preglednu i iznad svega potpuno pouzdanu školsku administraciju. Uvođenjem GALIS-a u sistem muzičkog obrazovanja u celini, osim znatno poboljšanog rada svih škola u zemlji, Ministarstvo prosvete i nauke dobilo bi mogućnost raspolaganja podacima koji su neophodni kako za savremeno funkcionisanje, tako i za razvoj muzičkog obrazovanja u Republici Srbiji.