Svetsko Internet takmičenje muzičkih škola

 Pravilnik 2014.

 

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNET MUSIC COMPETITION (Međunarodno muzičko Internet takmičenje). Takmičenje je javna, Internet medijalna muzička manifestacija.

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

Član 3.

Pravo učešća imaju reprezentacije muzičkih škola iz svih zemalja sveta. Škole sa svojim izabranim reprezentacijama mogu da učestvuju u najviše tri takmičarske kategorije.

Član 4.

SOLISTI

 

·         I kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi. Ukupno trajanje video snimka reprezentacije do 23 minuta.

 

Škola nastupa sa izabranom reprezentacijom od ukupno tri takmičara na različitim instrumentima po izboru. Član reprezentacije izvodi dve kompozicije po slobodnom izboru. Članovi reprezentacije izvode kompletan program napamet u celosti.

 

 

DUO

 

·         II kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi. Ukupno trajanje video snimka reprezentacije do 23 minuta.

Škola nastupa sa izabranom reprezentacijom od tri dua. Ukupno, u sva tri dua moraju da budu zastupljena najmanje tri različita instrumenta. Svaki duo izvodi dve kompozicije po slobodnom izboru i nije obavezno da se program izvodi napamet. Duo nastupa bez korepetitora.

 

KAMERNI ANSAMBLI

 

·         III kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi. Ukupno trajanje video snimka reprezentacije do 23 minuta.

Škola nastupa sa izabranom reprezentacijom od tri kamerna ansambla. Ukupno, u sva tri kamerna ansambla moraju da budu zastupljena najmanje tri različita instrumenta. U kamernim ansamblima može da učestvuje od 3 do 9 izvođača. Svaki ansambal izvodi dve kompozicije po slobodnom izboru i nije obavezno da se program izvodi napamet. Ansambal može da nastupa i sa jednim korepetitorom.

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 

1.     Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za INTERNET MUSIC COMPETITION, takmičari-solisti i dua su u obavezi, da pre nastupa, izgovore svoje ime, prezime, godinu rođenja i naziv škole. Za kamerne ansamble, jedan od takmičara, pre izvođenja programa, izgovara naziv škole i kamernog ansambla. Reprezentaciju škole,  može da najavi i predstavnik škole

2.     Takmičarski video snimak reprezentacije, šalje se u .flv formatu. Besplatan program za konvertovanje u .flv format možete preuzeti na Internetu

3.     Na snimku se moraju jasno videti instrument, lice i ruke solista, dua, kao i svih članova ansambla

4.     Kompletan takmičarski program reprezentacije, izvodi se kao na takmičarskom nastupu i nisu dozvoljena montiranja ili playback video kamere

5.     Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 

·         Popunjenu OnLine prijavu na engleskom jeziku

·         Takmičarski video snimak u .flv formatu

·         Spisak svih takmičara, overen od strane institucije koju takmičari predstavljaju

·         Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

 

*     Ukupna, max veličina svih fajlova do 70Mb

 

Član 8.

 

Kotizaciju od 70 Eura (iznos za jednu reprezentaciju, kategoriju) uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

  • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
  • Primalac: MIR Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
  • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva kotizaciju uplatiti na devizni račun (troškove bankovske transakcije snosi uplatilac):

  • Swift code: SABRRSBG, SBERBANK SRBIJA AD, BELGRADE, SERBIA,

Iban: RS35285204120989290640 

  • Primalac: MIR Production, Jovice Vasiljevica 7, Belgrade, Serbia
  • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Član 9.

INTERNET MUSIC COMPETITION se održava svake godine i prijavljivanje je od 15 do 20. aprila. Do 25. aprila biće postavljeni takmičarski video snimci reprezentacija, a najkasnije do 30. aprila objavljeni rezultati žirija.

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom INTERNET MUSIC COMPETITION lice koje imenuje organizator.

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Takmičari se ocenjuju po kriterijumu, koji odgovara njihovom uzrastu. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 

·         PRVA NAGRADA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 95,oo/100 bodova

·         DRUGA NAGRADA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo bodova

·         TREĆA NAGRADA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 85,oo bodova

·         POHVALA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova

 

Ostali takmičari dobijaju diplomu za učešće. Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

 

Najbolje plasirana reprezentacija škole u kategoriji, koja je osvojila prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World. U slučaju da više reprezentacija u kategoriji ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

Član 15.

Nagradni fond:

  • Svi takmičari reprezentacija i škole, dobijaju diplome
  • Pobednik svake kategorije ne uplaćuje kotizaciju za učešće na narednom Svetskom Internet takmičenju muzičkih škola
  • Pobednik dobija trofej
  • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

Član 16.

Po završetku INTERNET MUSIC COMPETITION, diplome svim takmičarima se šalju poštom, administraciji institucije.

Član 17.

U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

Član 18.

Prijavljivanjem za INTERNET MUSIC COMPETITION, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.