Mesto:Kanjiža
Adresa:Nikole Tesle 2
PTT:24420
Opština:Kanjiža
Telefon:024/874-371
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:Tomišć Irina
Telefon direktora:
Telefon sekretara:024-874-371
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://kanjiza-muzicka.skola.edu.rs
Prvi e-mail:osnmuzsk@eunet.rs
Drugi e-mail:muzicka.kanjiza@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/MuzickaSkolaKanjiza

tablaGodine 1952. u Kanjiži je osnovana niža muzička škola. Na početku svoga delovanja je imala između 120 i 160 učenika, raspoređenih u tri odseka: klavirski, gudački i duvački. Zbog finansijskih i kadrovskih problema, kao i smeštajnih poteškoća, škola je obustavila rad 1955. godine. Narednih nekoliko godina je osnovno muzičko obrazovanje teklo neorganizovano, učenici su bili pripremani za polaganje vanrednih ispita u susednim muzičkim školama (Senti, Adi i Subotici).
1961/1962. školske godine, Radnički univerzitet – u vidu tečaja, preuzima organizovanje muzičkog obrazovanja dece školskog uzrasta, angažovanjem muzičkih pedagoga iz dve osnovne škole, prosvetnih radnika u penziji, kao i nekolicine aktivnih muzičara.
U narednom periodu počinje angažovanje stalnog nastavnog osoblja, a rukovođenje tečaja preuzima najpre Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ iz Sente, a zatim škola za osnovno obrazovanje „Bartok Bela“ iz Ade, dok finansiranje vrši Opštinska zajednica obrazovanja, uz doprinos roditelja.
Godine 1972. u analizi o radu Radničkog univerziteta ukazuje na činjenicu da je muzičko obrazovanje preraslo okvire Radničkog univerziteta – ustanove za obrazovanje odraslih – te se prenosi u nadležnost Stručne službe Opštinske zajednice kulture. Od 1974. godine Osnovna muzička škola – „Muzički centar“ , pripada SIZ-u za obrazovanje i kulturu. Muzički centar radi i dalje u zgradi Radničkog Univerziteta /u Kanjiži/ i u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva /u Horgošu/. Stručni nadzor i ispitivanje učenika vrši Muzička škola iz Subotice (do 1978. god).
Od 1. oktobra 1978. godine kada je verifikovan „Muzički centar“ radi samostalno u Kanjiži i u Horgošu, kao jedinica Kulturno obrazovanog centra.
Broj đaka kreće se između 100 i 120, na sledećim odsecima:
muzičko zabavište
pripremno odeljenje
klavir
harmonika
violina
iolončelo
drveni duvači
limeni duvači
gitara
1991/92. Školske godine Osnovna muzička škola se preselila u drugu zgradu (ulica Nikole Tesle br. 2 ), ali i dalje deluje u sklopu Radničkog univerziteta. Proširilo se brojno stanje đaka. Bilo je godina kada ih je 200 – 250 pohađalo školu. Finansiranje muzičke škole tada već vrši Ministarstvo za obrazovanje.
Rad radne jedinice „Osnovna muzička škola“ odvijaće se i u školskoj 1992/93. godini u skladu sa odredbama Zakona o osnovnoj školi i Nastavnog plana i programa za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje. Nastava u školi izvodi se dvojezično ( na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku). Stručno – administrativne poslove za potrebe škole obavlja RJ zajedničkih poslova Obrazovno – kulturne ustanove „Radnički univerzitet“ p.o. Kanjiža.
Nastava se izvodi u sledećim objektima:
•u zgradi Škole u Kanjiži, ul. Nikole Tesle br. 2
•u zgradi Radničkog univerziteta, Kanjiži, Trg Edvard Kardelja br. 9
•u zgradi Doma kulture u Horgošu, ul. M. Tita br. 2
Od 1. septembra 2001. godine Osnovna muzička škola je postala samostalna. Počelo se u oskudnim uslovima i skromnom opremom. Međutim, muzička škola ubrzo postaje pravo kulturno žarište u gradu i okuplja mlade i darovite ljude.
Odseci koji deluju pri školi su:epulet
muzičko zabavište
pripremno odeljenje
klavir
harmonika
violina
violončelo
drveni duvači
gitara
a tu su još i:
kamerni sastavi
harmonikaški orkestar
hor,
a od školske 2005/2006. godine u školi postoji i odsek za solo pevanje.
Nastavno osoblje muzičke škole se uglavnom sastoji od bivših učenika koji su svoje prvo muzičko obrazovanje dobili upravo u ovoj školi. Da smo na pravom putu, opravdava činjenica da je naša Škola nosilac velikog broja priznanja i nagrada sa mnogih značajnih takmičenja i festivala.

epulet